രാജ്യത്തിന്റെ ജി.ഡി.പി മാന്ദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കും;സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വളര്‍ച്ചാ അനുമാനം 5.6 ശതമാനമായി താഴ്ത്തി മൂഡീസ്


ഇന്ത്യയുടെ ജി.ഡി.പി മാന്ദ്യം നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് മൂഡീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സർവീസ്. നടപ്പുവർഷത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ പ്രവചനം നേരത്തെ കണക്കാക്കിയ 5.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 5.6 ശതമാനമായി കുറച്ചു.

“ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള വളർച്ചാ പ്രവചനം ഞങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു. 2018 ലെ 7.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2019 ൽ ജി.ഡി.പി വളർച്ച 5.6 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു, ”ഏജൻസിയായ മൂഡീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സർവീസ് പറഞ്ഞു.

2020 ലും 2021 ലും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാക്രമം 6.6 ശതമാനവും 6.7 ശതമാനവുമായി ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വേഗത മുമ്പത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും.

“2018 ന്റെ പകുതി മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഇടിഞ്ഞു, യഥാർത്ഥ ജി.ഡി.പി വളർച്ച 2019 രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഏകദേശം 8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 5 ശതമാനമായി കുറയുകയും തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.”

“നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നേരത്തെ തന്നെ കുറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പിടിച്ചു നിന്നത്‌ ശക്തമായ ഉപഭോഗ ആവശ്യകത മൂലമായിരുന്നു. ഉപഭോഗ ആവശ്യം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു എന്നതാണ് നിലവിലെ മാന്ദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്.”

Share this news

           

RELATED NEWS

moodies,economy