ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് 2019-20 വർഷത്തിൽ 6 ശതമാനമായി കുറയുമെന്ന് ലോകബാങ്ക്

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് 2019-20 വർഷത്തിൽ 6 ശതമാനമായി കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ലോക ബാങ്ക് ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇത് 6.9 ശതമാനമായിരുന്നു.

അതേസമയം, ധനപരമായ നില അനുരൂപമായി തുടരുമെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നതിനാൽ 2021 ൽ 6.9 ശതമാനമായും 2022 ൽ 7.2 ശതമാനമായും രാജ്യം ക്രമേണ കരകയറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ലോക ബാങ്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായ സൗത്ത് ഏഷ്യ ഇക്കണോമിക് ഫോക്കസിൽ പറയുന്നു.

ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടുമായുള്ള ലോക ബാങ്കിന്റെ വാർഷിക യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും കുറയുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. വളർച്ച നിരക്ക് 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 6.8 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു, 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഇത് 7.2 ശതമാനമായിരുന്നു.

ഉൽപ്പാദന, നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഉയർച്ച മൂലം വ്യാവസായിക ഉൽപാദന വളർച്ച 6.9 ശതമാനമായി ഉയർന്നപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിലെയും സേവന മേഖലയിലെയും വളർച്ച യഥാക്രമം 2.9, 7.5 ശതമാനമായി.

Share this news

           

RELATED NEWS

world bank,indian economy